Čo robiť ak mi telekomunikačný operátor zvýšil cenu za poskytovanie služieb?

Autor: Roman Vavro | 3.3.2017 o 12:59 | Karma článku: 2,94 | Prečítané:  1350x

Verejnosť aktuálne prekvapili zmeny podmienok zo strany poskytovateľov TV služieb. Záujemca vstupuje do zmluvného vzťahu za určitých podmienok. Ako sa môže brániť pri zmenách podmienok?

     Záujemca o elektronické komunikačné služby vstupuje do zmluvného vzťahu za určitých podmienok. Ak tieto podmienky poskytovateľ služby podstatne zmení, t.j. jednostranne v neprospech účastníka (t.j. toho, kto službu používa) a účastník s týmito zmenami nesúhlasí, tak podľa § 44 ods. 7 písm. a) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších zmien môže od zmluvy bez sankcií, t.j. bez „zmluvnej pokuty“ odstúpiť do jedného mesiaca odvtedy, čo mu zmenu poskytovateľ služby oznámil. Zákon pamätá aj na prípady, keď operátor neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok. V takom prípade má účastník právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb do jedného mesiaca odvtedy, čo sa o zmene dozvedel, najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok. Tieto ustanovenia zákona slúžia na ochranu účastníka pred podstatnými zmenami zmluvných podmienok (počas trvania zmluvy) vykonanými operátorom, ktoré sú v neprospech účastníka. V zákone je upravená aj výnimka. Účastník nemá právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto ustanovenia, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie. Je to transpozícia európskej smernice do zákona o elektronických komunikáciách.

 

Čo sú podstatné zmeny zmluvných podmienok?

     Čo sú podstatné zmeny zmluvných podmienok upravuje zákon. Podľa § 44 ods. 8 zákona „Za podstatné zmeny zmluvných podmienok sa na účely tohto zákona považujú jednostranné zmeny v neprospech účastníka týkajúce sa najmä zmeny ceny, zdroja a spôsobu výpočtu ceny za poskytovanú službu, zmeny kvality poskytovanej služby alebo zmeny času trvania zmluvy o poskytovaní verejných služieb vrátane minimálnych podmienok používania alebo trvania služby. Za podstatné zmeny zmluvných podmienok na účely tohto zákona sa považujú aj zmeny tých zmluvných podmienok, na ktorých sa zmluvné strany písomne v zmluve dohodli, že sa budú považovať za podstatné. Dôvod zmeny podstatných zmluvných podmienok musí byť vopred určený v zmluve o poskytovaní verejných služieb.“ Podľa § 44 ods. 9 zákona „Ak sa na základe zmluvy o poskytovaní verejných služieb poskytuje viac verejných služieb, je účastník oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v odseku 7 len vo vzťahu k tej verejnej službe alebo časti verejnej služby, ktorá je priamo dotknutá dôvodom odstúpenia alebo ktorej poskytovanie nie je možné technicky oddeliť od verejnej služby, ktorej sa dôvod odstúpenia priamo dotýka.“

 

Kedy zmluva zanikne?

     Podľa § 44 ods. 14 zákona „Odstúpením od zmluvy o poskytovaní verejných služieb zmluva zaniká, keď v súlade s týmto zákonom prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane, ak nie je v odstúpení uvedený neskorší deň; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.“

     Zjednodušene povedané zmluva zaniká dňom doručenia odstúpenia od zmluvy, pokiaľ účastník neuvedie iný, neskorší termín.

 

Čo ak nenastane podstatná zmena zmluvných podmienok, ale ja chcem ukončiť zmluvu?

     Účastník môže vypovedať zmluvu uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Doručením výpovede začína plynúť výpovedná lehota, ktorej dĺžka je upravená v zmluve. V prípade vypovedania zmluvy, ak má účastník dohodnutú zmluvnú viazanosť, tak v zmluve je uvedená výška pokuty za predčasné ukončenie zmluvy. Podľa predchádzajúcich rozhodnutí súdov sa výška zmluvnej pokuty upravuje - znižuje podľa toho, koľko chýba do konca viazanosti. 

 

Môže v takýchto prípadoch zasiahnuť regulátor?

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad, oficiálna skratka „RÚ“) nemá v kompetencii zasahovať do zmluvných vzťahov, rozhodovať o protizákonnosti zmluvy alebo jej neplatnosti. O zrušení časti zmluvy alebo zmluvy ako celku môže rozhodnúť len príslušný súd. Súd by tak mohol urobiť napr. ak by dospel k záveru, že zmluva obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku podľa § 52 - 54 Občianskeho zákonníka. Spotrebitelia sa v takýchto prípadoch obracajú buď priamo na súd alebo ešte predtým na Komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, ktorá je pri Ministerstve spravodlivosti SR - http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Komisia-na-posudzovanie-podmienok-v-spotrebitelskych-zmluvach/Uvod.aspx „Komisia posudzuje podnety od občanov na nekalé obchodné praktiky a všeobecne zmluvné podmienky, ktoré sú podľa nich v rozpore so zákonom, koná aj z vlastného podnetu. Komisia podáva podnety na spotrebiteľské organizácie, ktoré môžu iniciovať súdne alebo správne konania v mene spotrebiteľov.“

 

Kto mi v prípade potreby poskytne poradenstvo a pomoc?

     Spotrebiteľom poskytujú poradenstvo napr. spotrebiteľské združenia. Zoznam a kontakty sú uvedené na web stránke Ministerstva hospodárstva SR - http://www.mhsr.sk/kontakty-na-spotrebitelske-zdruzenia/144293s 

 

Som v materiálnej núdzi, ale napriek tomu chcem vec riešiť súdne.

     V prípade, že sa občan rozhodne vec riešiť súdnou cestou a je v materiálnej núdzi, tak mu môže pomôcť Centrum právnej pomoci (ďalej len „centrum“). Centrum je štátna rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi…, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby. Keď žiadateľ/žiadateľka spĺňa podmienky nároku na právnu pomoc, centrum následne poskytne komplexnú právnu pomoc, ktorá môže mať formu od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom právnikom centra alebo advokátom. Viac informácií a kontakty nájdete na http://www.centrumpravnejpomoci.sk/o-nas  

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Dobré ráno

Dobré ráno: Kičura nevie vysvetliť úplatky, ani zametanie stôp

Kajetán Kičura je vo väzbe od apríla.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Nie, demokracia nie je diskusia (komentár)

Vláda má plné právo prikázať očkovanie proti covidu.


Už ste čítali?